Đội ngũ giảng viên

Tổ chức nhân sự:

I. Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa: PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình

Phó trưởng khoa: TS. Phạm Văn Võ

Phó trưởng khoa: TS. Phan Phương Nam

II. Trợ lý khoa: Trịnh Như Quỳnh

Email: tnquynh@hcmulaw.edu.vn

III. Đội ngũ giảng viên

1. Lê Nhật Bảo

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: lnbao@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật về chủ thể kinh doanh, Pháp luật thương mại điện tử

Lý lịch khoa học

2. Hà Thị Thanh Bình

Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật, Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Trưởng Khoa Luật Thương mại

Email: httbinh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy:

Chương trình cử nhân: Pháp luật về chủ thể kinh doanh, Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ, Luật cạnh tranh, Luật đầu tư, Pháp luật thương mại điện tử, Law of Contract, Tort law

Chương trình sau đại học: Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế. International Contracts thuộc chương trình hợp tác đào tạo thạc sỹ luật học liên kết giữa Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Đại học Tây Anh quốc, Vương quốc Anh (University of the West of England)

Lý lịch khoa học

3. Nguyễn Ngọc Trân Châu

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: nntchau@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật kinh doanh chứng khoán

Lý lịch khoa học

4. Đặng Quốc Chương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: dqchuong@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật về chủ thể kinh doanh, Luật cạnh tranh, Luật đầu tư

Lý lịch khoa học

5. Tăng Thị Bích Diễm

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ttbdiem@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật về chủ thể kinh doanh

Lý lịch khoa học

6. Danh Phạm Mỹ Duyên

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: dpmduyen@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật thuế, Luật tài chính công

Lý lịch khoa học

7. Phan Thị Thành Dương

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: pttduong@hcmulaw.edu.vn

Chức vụ: Trưởng bộ môn Luật Thuế - Tài chính - Ngân hàng

Môn học giảng dạy:

Chương trình cử nhân: Luật thuế, Luật tài chính công, Luật ngân hàng, Pháp luật kinh doanh chứng khoán

Chương trình sau đại học: Pháp luật về dịch vụ ngân hàng, Pháp luật về dịch vụ tài chính, Pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Lý lịch khoa học

8. Nguyễn Trung Dương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntduong@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật thuế, Luật tài chính công

Lý lịch khoa học

9. Lê Thị Ngân Hà

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ltnha@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật ngân hàng, Luật thuế, Luật tài chính công

Lý lịch khoa học

10. Nguyễn Thị Phương Hà

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntpha@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật về chủ thể kinh doanh, Corporation Law, Law on Bussiness Organizations

Lý lịch khoa học

11. Phạm Thị Ngọc Hà

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ptnha@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật cạnh tranh

Lý lịch khoa học

12. Nguyễn Hoàng Phước Hạnh

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: nhphanh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ

Lý lịch khoa học

13. Nguyễn Thị Thu Hiền

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntthien@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật thuế, Luật tài chính công, Luật ngân hàng

Lý lịch khoa học

14. Trần Minh Hiệp

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: tmhiep@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật thuế, Luật tài chính công, Luật ngân hàng, Pháp luật kinh doanh bảo hiểm

Lí lịch khoa học

15. Ngô Thị Kim Hoàng

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntkhoang@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật về chủ thể kinh doanh

Lí lịch khoa học

16. Ngô Gia Hoàng

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: nghoang@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật đất đai, Pháp luật kinh doanh bất động sản

Lí lịch khoa học

17. Phan Huy Hồng

Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật, Giảng viên cao cấp

Email: phhong@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy:

Chương trình cử nhân: Pháp luật về chủ thể kinh doanh, Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ, Luật Cạnh tranh, Pháp luật về xuất nhập khẩu, Pháp luật về thương mại điện tử

Chương trình cao học: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Pháp luật thương mại trong điều kiện hội nhập, Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, Hợp đồng trong hoạt động xây dựng, Pháp luật về thương mại điện tử, Pháp luật về đầu tư

Chương trình nghiên cứu sinh: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Pháp luật kinh doanh, thương mại, Luật công ty so sánh

Lý lịch khoa học

18. Trần Linh Huân

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: tlhuan@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật môi trường, Pháp luật về y tế và an toàn thực phẩm

Lý lịch khoa học

19. Phạm Trí Hùng

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: pthung@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy:

Chương trình cử nhân: Thương mại hàng hóa và dịch vụ, Luật cạnh tranh, Kỹ năng hành nghề tư vấn pháp luật

Chương trình sau đại học: Pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chương trình nghiên cứu sinh: Những vấn đề cấp thiết của pháp luật cạnh tranh và đầu tư Việt Nam

Lý lịch khoa học

20. Nguyễn Văn Hùng

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: nvhung@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ, Luật cạnh tranh, Công tác pháp chế trong doanh nghiệp

Lý lịch khoa học

21. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: ntthuyen.tm@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ, Luật cạnh tranh

22. Trần Hoàng Tú Linh

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: thtlinh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Law of Contract, Alternative Dispute Resolution

Lý lịch khoa học

23. Nguyễn Hương Ly

Học vị: Tiến sĩ Luật, Giảng viên chính

Email: nhly@hcmualaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật thuế, Luật tài chính công

Lý lịch khoa học

24. Nguyễn Thị Bích Mai

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntbmai@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật ngân hàng

Lý lịch khoa học

25.Trương Thị Tuyết Minh

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: tttminh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật ngân hàng, Luật thuế, Luật tài chính công

Lý lịch khoa học

26. Trần Thị Trúc Minh

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: tttminh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật môi trường, Pháp luật về y tế và an toàn thực phẩm

Lý lịch khoa học

27. Phan Phương Nam

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Luật Thương mại

Email: ppnam@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật thuế, Luật tài chính công, Luật ngân hàng, Pháp luật kinh doanh chứng khoán, Pháp luật kinh doanh bảo hiểm

Lý lịch khoa học

28. Trần Hoàng Nga

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Trưởng bộ môn Luật Thương mại

Email: thnga@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật cạnh tranh, Pháp luật Thương mại điện tử, US and EU Competition Law

Lý lịch khoa học

29. Phan Thị Kim Ngân

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ptkngan@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật môi trường, Pháp luật về y tế và an toàn thực phẩm

Lý lịch khoa học

30. Lý Thành Nhân

Học vị: Thạc sĩ Luật Kinh tế

Email: ltnhan@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật môi trường

Lý lịch khoa học

31. Nguyễn Thị Kiều Oanh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntkoanh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật đất đai, Pháp luật kinh doanh bất động sản

Lý lịch khoa học

32. Huỳnh Minh Phương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: hmphuong@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật đất đai, Pháp luật kinh doanh bất động sản

Lý lịch khoa học

33. Đặng Anh Quân

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: daquan@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật đất đai, Pháp luật kinh doanh bất động sản

Lý lịch khoa học

34. Võ Trung Tín

Học vị: Tiến sĩ Luật, Giảng viên chính

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Luật Đất đai - Môi trường

Email: vttin@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy:

Chương trình cử nhân: Luật môi trường, Pháp luật về y tế và an toàn thực phẩm

Chương trình sau đại học: Pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh

Lý lịch khoa học

35. Lưu Quốc Thái

Học vị: Tiến sĩ Luật, Giảng viên chính

Email: lqthai@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy:

Chương trình cử nhân: Luật đất đai, Pháp luật kinh doanh bất động sản

Chương trình sau đại học, nghiên cứu sinh: Pháp luật kinh doanh bất động sản, những vấn đề pháp luật và thể chế thị trường bất động sản

Lý lịch khoa học

36. Từ Thanh Thảo

Học vị:Thạc sĩ Luật

Email: ttthao@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật về chủ thể kinh doanh, Luật đầu tư, Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại ngoài toà án

Lý lịch khoa học

37. Nguyễn Thị Thuý

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntthuy-tm@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật ngân hàng

Lý lịch khoa học

38. Nguyễn Thị Thương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntthuong@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật ngân hàng

Lý lịch khoa học

39. Hoàng Thị Biên Thùy

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: htbthuy@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật đất đai, Pháp luật kinh doanh bất động sản

Lý lịch khoa học

40. Nguyễn Hoàng Thùy Trang

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: nhttrang@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật về chủ thể kinh doanh, Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ, Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại ngoài toà án

Lý lịch khoa học

41. Đặng Hoa Trang

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: dhtrang@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật về chủ thể kinh doanh

Lý lịch khoa học

43. Phạm Thị Minh Trang

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ptmtrang@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật đất đai

Lý lịch khoa học

44. Lê Văn Tranh

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: lvtranh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật cạnh tranh

Lý lịch khoa học

45. Nguyễn Thị Hoài Thu

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: nththu@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật thuế, Luật tài chính công, Luật ngân hàng

Lý lịch khoa học

46. Nguyễn Thị Thư

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: ntthu02@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ

Lý lịch khoa học

47. Nguyễn Văn Vân

Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật, Giảng viên cao cấp

Email: nvvan@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy:

Chương trình cử nhân: Luật thuế, Luật tài chính công, Luật ngân hàng, Pháp luật kinh doanh chứng khoán, Pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

Chương trình sau đại học: Pháp luật về dịch vụ tài chính, Pháp luật về kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, Pháp luật về đầu tư công và đấu thầu

Chương trình nghiên cứu sinh: Lịch sử pháp luật kinh tế, Pháp luật tài chính – ngân hàng

Lý lịch khoa học

48. Phạm Văn Võ

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: pvvo@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy:

Chương trình cử nhân: Luật đất đai, Pháp luật kinh doanh bất động sản, Luật môi trường, Pháp luật về y tế và an toàn thực phẩm

Chương trình sau đại học, nghiên cứu sinh: Pháp luật kinh doanh bất động sản, Những vấn đề pháp luật và thể chế của thị trường bất động sản, Pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh

Lý lịch khoa học

49. Nguyễn Tuấn Vũ

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntvu@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Pháp luật về chủ thể kinh doanh

Lý lịch khoa học

--%>
Top