LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 08 năm học 2019 – 2020 Từ ngày 30/09/2019 – 04/10/2019

 

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ thứ 08 năm học 2019 – 2020

Từ ngày 30/09/2019 – 04/10/2019

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

THỨ HAI

30/09

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Thúy

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

Giảng viên phụ trách:

Tăng Thị Bích Diễm

THỨ BA

01/10

Giảng viên trực: Trần Linh Huân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

Giảng viên phụ trách:

Phạm Thị Minh Trang

THỨ TƯ

02/10

Giảng viên trực: Phạm Thị Minh Trang

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

Giảng viên phụ trách:

Tăng Thị Bích Diễm

THỨ NĂM

03/10

Giảng viên trực: Lê Văn Tranh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

Giảng viên phụ trách:

Phạm Thị Minh Trang

THỨ SÁU

04/10

Giảng viên trực: Lê Nhật Bảo

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

Giảng viên phụ trách:

Tăng Thị Bích Diễm

 


--%>
Top