LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 35 đến 38 năm học 2023 - 2024 Từ ngày 08/4/2024 đến ngày 05/5/2024

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ thứ 35 đến 38 năm học 2023 - 2024

Từ ngày 08/4/2024 đến ngày 05/5/2024

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

THỨ 2

08/4

Giảng viên trực: Ngô Gia Hoàng

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 3

09/4

Giảng viên trực: Danh Phạm Mỹ Duyên

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 4

10/4

Giảng viên trực: Trần Linh Huân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 5

11/4

Giảng viên trực: Nhật Bảo

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 6

12/4

Giảng viên trực: Nguyễn Hoàng Phước Hạnh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 2

15/4

Giảng viên trực: Tăng Thị Bích Diễm

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

16/4

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 4

17/4

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 5

18/4

Giảng viên trực: Hoàng Thị Biên Thuỳ

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 6

19/4

Giảng viên trực: Đặng Hoa Trang

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 2

22/4

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Hoài Thu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 3

23/4

Giảng viên trực: Thị Ngân Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 4

24/4

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 5

25/4

Giảng viên trực: Nguyễn Tuấn Vũ

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 6

26/4

Giảng viên trực: Phan Thị Kim Ngân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 2

29/4

 

 

NGHỈ LỄ 30/4 – 1/5

THỨ 3

30/4

THỨ 4

01/5

THỨ 5

02/5

Giảng viên trực: Phạm Thị Minh Trang

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

THỨ 6

03/5

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Bích Mai

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng, coi thi theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top