KHO DỮ LIỆU MỞ VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Kho dữ liệu mở hỗ trợ nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Luật học (sau đây gọi là “Kho dữ liệu”) được xây dựng theo hình thức tập hợp tài liệu số bảo đảm tài liệu có khả năng lưu trữ và truy cập trực tuyến.

Mục đích: Tài liệu tại kho dữ liệu được lữu trữ, sử dụng với mục đích nghiên cứu, học tập không có mục đích thương mại.

Truy cập TẠI ĐÂY.

Nguồn thông tin, tài liệu tiếp nhận:

+ Thông tin, tài liệu do Đoàn viên, sinh viên tự tạo lập, thực hiện trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học bảo đảm Đoàn viên, sinh viên có đầy đủ các quyền chuyển giao, cung cấp, chia sẻ không vì lợi nhuận (ví dụ: bài viết cá nhân/nhóm cá nhân chưa công bố, đăng tải trên các báo, tạp chí, tài liệu hội thảo, hội nghị…; bài tiểu luận; bài thuyết trình, bài tập nhóm…);

+ Tài liệu do Đoàn viên, sinh viên sưu tầm và cung cấp vào Kho dữ liệu bảo đảm nguồn chính thống và thuộc các nguồn mở (ví dụ: Website luận văn, luận án thuộc Bộ Giáo dục, Website cung cấp, công bố thông tin, tài liệu cho phép tải lưu trữ và không thu phí thuộc các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu,…);

+ Tài liệu khác được các tổ chức, cá nhân chuyển giao vào Kho dữ liệu bảo đảm tuân thủ pháp luật sở hữu trí tuệ.

--%>
Top