ĐIỀU CHỈNH CÔNG TÁC THỰC TẬP VÀ CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÁO CÁO THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 41 KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI DO ẢNH HƯỞNG CỦA COVID – 19 (GIA HẠN ĐĂNG KÝ ĐẾN HẾT NGÀY 22/4/2020)

Mời các bạn sinh viên xem chi tiết thông báo tại các file đính kèm (có 4 file):

1.15.04.2020_KhoaThuongMaiKeHoachThucTapTotNghiepK41_DieuChinh_Covid19.pdf

2.15.04.2020_KhoaLuatThuongMai_TinhHuongThucTap.pdf

3.15.04.2020_KhoaLuatThuongMai_DanhSach2a_GiangVienPhuTrachTinhHuongThucTap.pdf

4.15.04.2020_Giang vien huong dan - Danh sach 2b.pdf

Các bạn sinh viên lưu ý: Do có sự sai sót trong việc đính kèm tệp thông tin giảng viên (Danh sách 2b) nên Khoa Luật Thương mại xác nhận gia hạn thời gian đăng ký của các bạn sinh viên đến hết ngày 22/4/2020. 

KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI

--%>
Top