THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC "ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TƯ THỤC"

Mời Quý độc giả xem thông tin của Thông báo tại file đính kèm: Kế hoạch Hội thảo ngày 12-4-2023.pdf
--%>
Top