LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 44, 45 năm học 2021 - 2022 Từ ngày 27/06/2022 – 10/07/2022

                                                       LỊCH CÔNG TÁC

                                     Tuần lễ thứ 44, 45 năm học 2021 - 2022

                                           Từ ngày 27/06/2022 – 10/07/2022

 

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

 

THỨ 2

27/06

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Coi thi ở Bình Triệu

 

 

THỨ 3

28/06

Giảng viên trực:Phạm Thị Ngọc Hà

làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

THỨ 4

29/06

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

THỨ 5

30/06

Giảng viên trực:Phạm Thị Ngọc Hà

làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

THỨ 6

01/07

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

THỨ 2

07/07

Giảng viên trực:Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

05/07

Giảng viên trực: Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

 

 

Thanh tra tốt nghiệp THPT năm 2022

 

 

THỨ 4

06/07

Giảng viên trực:Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

THỨ 5

07/07

Giảng viên trực: Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

THỨ 6

08/07

Giảng viên trực: Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top