LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 40 năm học 2019 – 2020 Từ ngày 11/5/2020 – 17/5/2020

                        LỊCH CÔNG TÁC

            Tuần lễ thứ 40 năm học 2019 – 2020

                Từ ngày 11/5/2020 – 17/5/2020

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

11/5

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

12/5

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

13/5

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

14/5

Giảng viên trực:Lý Thành Nhân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

15/5

Giảng viên trực:Trần Hoàng Tú Linh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top