LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 01 năm học 2022 - 2023 Từ ngày 22/8/2022 – 28/8/2022

                                                   LỊCH CÔNG TÁC

                                   Tuần lễ thứ 01 năm học 2022 - 2023

                                      Từ ngày 22/8/2022 – 28/8/2022

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

22/8

 

Giảng viên trực:Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

23/8

 

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

24/8

 

Giảng viên trực:Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

25/8

 

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

26/8

 

Giảng viên trực:Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top