THÔNG BÁO CHI TIẾT VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 42 - KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI

THÔNG BÁO CHI TIẾT VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 42 - KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI

1. Chi tiết về thời gian bảo vệ của từng sinh viên, mời các bạn sinh viên xem file đính kèm (Lưu ý: File đính kèm là file Excel có 4 sheet gồm: 2 sheet là Hội đồng Bộ môn Luật Thương mại, 1 sheet là Hội đồng Bộ môn Luật Đất Đai - Môi Trường và 1 sheet là Hội đồng Bộ môn Luật Tài chính - Ngân hàng):

File đính kèm:10.07.2021_SV hội đồng khóa luận tốt nghiệp K42.xlsx

2. Thời gian bảo vệ: 

- Hội đồng Bộ môn Luật Đất Đai - Môi Trường từ 7 giờ 30 phút ngày 15/7/2021 (Thứ Năm).

- Hội đồng Bộ môn Luật Tài chính - Ngân hàng từ từ 7 giờ 30 phút ngày 15/7/2021 (Thứ Năm).

- Hội đồng Bộ môn Luật Thương mại từ từ 7 giờ 30 phút ngày 16/7/2021 (Thứ Sáu).

3. Hình thức bảo vệ: Bảo vệ online qua phần mềm Zoom Cloud Meetings, chi tiết ID, Passcode các bạn xem trong file đính kèm nói trên.

4. Mọi người đều được tham gia vào buổi bảo vệ nhưng chỉ được trao đổi, phát biểu khi được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng. Trong trường hợp gây mất trật tự, Chủ tịch Hội đồng sẽ mời ra khỏi Zoom.

5. Lưu ý: Sinh viên bảo vệ khóa luận phải đeo thẻ sinh viên và trình thẻ sinh viên khi Hội đồng chấm khóa luận yêu cầu.

Mọi thông tin chi tiết, các bạn sinh viên liên hệ cô Quỳnh - điện thoại: 0974865847 để được giải đáp.

 

--%>
Top