LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 11 năm học 2019 – 2020 Từ ngày 21/10/2019 – 25/10/2019

 

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ thứ 11 năm học 2019 – 2020

Từ ngày 21/10/2019 – 25/10/2019

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ HAI

21/09

Giảng viên trực: Tăng Thị Bích Diễm

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

Giảng viên phụ trách:

Phạm Thị Minh Trang

 

THỨ BA

22/10

Giảng viên trực: Trần Linh Huân

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

Giảng viên phụ trách:

Phạm Thị Minh Trang

 

THỨ TƯ

23/10

Giảng viên trực: Nguyễn Thị Thúy

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

Giảng viên phụ trách:

Tăng Thị Bích Diễm

 

THỨ NĂM

24/10

Giảng viên trực: Lê Văn Tranh

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

Giảng viên phụ trách:

Tăng Thị Bích Diễm

 

THỨ SÁU

25/10

Giảng viên trực: Lê Nhật Bảo

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

Giảng viên phụ trách:

Phạm Thị Minh Trang

 

 


--%>
Top