KẾ HOẠCH Thực tập và Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho SV K45 - có link đăng ký đề tài khóa luận

Khoa Luật Thương mại thông báo KẾ HOẠCH thực tập và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 45 Khoa Luật Thương mại.

Sinh viên đọc kỹ kế hoạch. Sinh viên tải hướng dẫn, biểu mẫu đính kèm.

1. KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA 45 KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI

2. HƯỚNG DẪN VỀ THỰC TẬP VÀ BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI

3. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN CỬ NHÂN LUẬT

4. DANH MỤC ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN (gợi ý).

5. Sinh viên Khoa Luật Thương mại và các khoa khác có nhu cầu thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, đăng ký tên đề tài theo link sau:

LINK ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI TẠI ĐÂY

--%>
Top