LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 37 năm học 2021 - 2022 Từ ngày 09/05/2022 – 15/05/2022

                                                 LỊCH CÔNG TÁC

                                  Tuần lễ thứ 37 năm học 2021 - 2022

                                    Từ ngày 09/05/202215/05/2022

 

 

TRỰC KHOA

TRỢ LÝ KHOA

 

THỨ 2

09/05

Giảng viên trực:Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 3

10/05

Giảng viên trực:Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 4

11/05

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 5

12/05

Giảng viên trực: Phạm Thị Ngọc Hà

làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

THỨ 6

13/05

Giảng viên trực: Nguyễn Ngọc Trân Châu

Khoa làm việc bình thường

Các thầy, cô giảng theo lịch

 

 

Trịnh Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>
Top